خانه » دانلود آهنگ من تورکم ایرانیام ابراهیم علیزاده

دانلود آهنگ من تورکم ایرانیام ابراهیم علیزاده از موزیک صدا

Ebrahim Alizadeh / Man Torkam Iranliam

ترانه من تورکم ایرانیام ابراهیم علیزاده

دانلود آهنگ من تورکم ایرانیام ابراهیم علیزاده

دانلود آهنگ من تورکم ایرانیام ابراهیم علیزاده

متن آهنگ من تورکم ایرانیام ابراهیم علیزاده

?ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺍﻟﺮﻩ
ﺗﻮﺭﮎ ﺩﯾﺎﺭﻩ ﺍﻟﺮﻩ
?ﺍﯼ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻥ ﺍﻟﺮﻩ
ﺗﻮﺭﮎ ﺩﯾﺎﺭﻩ ﺍﻟﺮﻩ
?ﻗﻮﺭﺑﻮﻥ ﺍﻭﻟﯿﻢ ﺩﯾﻠﻤﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﻩ
ﻗﻮﺭﺑﻮﻥ ﺍﻭﻟﯿﻢ ﺩﯾﻠﻤﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺍﻟﺮﻩ
?ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ ﺗﺮﮎ ﻟﺮ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ
?ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ
ﻭﻃﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ ﺷﺮﻓﻠﯽ ﺍﯾﻨﺴﺎﻧﯿﺎﻡ
?ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺍﺋﻮﯾﻤﺪﻩ ﺗﺮﮐﯿﻦ ﺩﯾﻠﯽ ﺩﯾﻠﯿﻤﺪﯼ
ﻫﺎﺭﺩﺍ ﺗﺮﮐﯽ ﺳﻮﻥ ﻭﺍﺭ ﻗﺎﺭﺩﺍﺷﯿﻤﺪﯼ ﺍﺋﻠﯿﻤﺪﯼ
?ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ ﺗﺮﮎ ﻟﺮ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ
?ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ
ﻭﻃﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ ﺷﺮﻓﻠﯽ ﺍﯾﻨﺴﺎﻧﯿﺎﻡ
?ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺍﺋﻮﯾﻤﺪﻩ ﺗﺮﮐﯿﻦ ﺩﯾﻠﯽ ﺩﯾﻠﯿﻤﺪﯼ
ﻫﺎﺭﺩﺍ ﺗﺮﮐﯽ ﺳﻮﻥ ﻭﺍﺭ ﻗﺎﺭﺩﺍﺷﯿﻤﺪﯼ ﺍﺋﻠﯿﻤﺪﯼ

?ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ ﺗﺮﮎ ﻟﺮ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ ﻭﻃﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ
?ﺗﺮﮐﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﻠﯿﺎﻡ ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻧﻠﯿﺎﻡ
ﻭﻃﻦ ﭘﺮﻭﺭ ﺍﯾﭽﯿﻨﺪﻩ ﺷﺮﻓﻠﯽ ﺍﯾﻨﺴﺎﻧﯿﺎﻡ
?ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﺍﺋﻮﯾﻤﺪﻩ ﺗﺮﮐﯿﻦ ﺩﯾﻠﯽ ﺩﯾﻠﯿﻤﺪﯼ

دانلود آهنگ شاد آذری برای رقص

لطفا نظر خود را بنویسید

نظر با ارزش شما پس از تایید مدیر نمایش داده می شود.